Regulamin darowizn

REGULAMIN DAROWIZN

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym dostępnym pod adresem https://f-df.pl oraz https://www.wishurfing.pl, subdomenach lub w aplikacjach mobilnych (dalej „Serwis” lub „Platforma”). Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem https://www.wishsurfing.pl/informacje/regulamin oraz https://f-df.pl/Wesprzyj/regulamin-darowizn/.

Administratorem Serwisu jest Fundacja Dziecięca Fantazja z siedzibą przy ul. gen. L. Kickiego 1, 04-373 Warszawa, wpisaną do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000168783, NIP: 951-20-82-106, REGON: 015524993, dalej „Fundacja Dziecięca Fantazja”; w Regulaminie używamy także określeń “FDF”, „my”, „nas”, „nasze” i podobnych.

Serwis i udostępniane w jego ramach usługi są udostępniane użytkownikom czyli wszystkim korzystającym z Serwisu (dalej „Darczyńca”). Oświadczasz, że zapoznałeś się z Regulaminem, rozumiesz, że jesteś związany jego treścią, i zobowiązujesz się do jego przestrzegania.

USŁUGI

Świadczymy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawcą w rozumieniu przedmiotowej ustawy jest Fundacja Dziecięca Fantazja z siedzibą przy ul. gen. L. Kickiego 1, 04-373 Warszawa, wpisaną do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000168783, NIP: 951-20-82-106, REGON: 015524993

Do korzystania z Serwisu wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www oraz obsługująca język programowania JavaScript, a ponadto akceptująca pliki typu cookies i obsługująca szyfrowane połączenia SSL.

W ramach Serwisu:

  1. umożliwiamy nieodpłatnie dokonywanie wpłat na internetowe zbiórki pieniężne dla Podopiecznych Fundacji Dziecięca Fantazja, publikowanie komentarzy, komunikowanie się z organizatorem, otrzymywanie powiadomień dotyczących organizowanych i wspieranych zbiórek;
  2. umożliwiamy wpłaty na działalność statutową FDF bez przeznaczenia na konkretną zbiórkę Podopiecznego. 
  3. zapewniamy nieodpłatną obsługę procesu płatności.

Każda wpłata za pomocą platformy wishsuring.pl jest traktowana jako darowizna przekazana dla Fundacji Dziecięca Fantazja, z konkretnym przeznaczeniem – w celu spełnienia marzenia konkretnego Podopiecznego Fantazji, dla którego organizowana jest zbiórka, na zasadach zawartych w niniejszym regulaminie. Marzenie dziecka, na które zbierane są fundusze w serwisie wishsurfing, nie zostanie wystawione w tym samym czasie na żadnej innej platformie crowdfundingowej. Jeżeli darczyńca przekazał środki na spełnienie danego celu, po zakończeniu zbiórki lub gdy w wyznaczonym terminie cel nie został w całości osiągnięty, w uzasadnionych przypadkach Fundacja Dziecięca Fantazja zastrzega sobie prawo do przekazania darowizny na inny cel, ale zgodny z działalnością określoną w statucie Fundacji Dziecięca Fantazja. Po osiągnięciu celu, zbiórka pozostaje aktywna przez 24 godziny. Po tym czasie, zostanie zamknięta i przeniesiona do archiwum.

Darczyńcami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Darczyńcami mogą być także osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

ORGANIZOWANIE ZBIÓREK

Fundacja Dziecięca Fantazja jest w pełni odpowiedzialna za organizowanie zbiórki i posiada pełną nad nią kontrolę.

Opiekun prawny każdego podopiecznego, dla którego założono zbiórkę, wyraził zgodę na publikowanie wizerunku dziecka, ponieważ uprzednio zgłosił dziecko do pozostania podopiecznym Fundacji Dziecięca Fantazja, co oznacza jednoczesną zgodę rodziców/opiekunów na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka (przed i po realizacji fantazji) w materiałach marketingowych i prasowych Fundacji oraz Sponsorów: mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, w prasie i materiałach drukowanych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.)

Opiekun prawny każdego podopiecznego, dla którego założono zbiórkę potwierdził i zaakceptował postanowienia niniejszego regulaminu.

Fundacja Dziecięca Fantazja i opiekun prawny Podopiecznego wyrażają zgodę na przesyłanie korespondencji (w tym wymaganych oświadczeń) drogą elektroniczną.

Kwota zbiórki na platformie Wishsurfing.pl pokazuje całkowity koszt spełnienia marzenia dziecka, zawierający:

  • rynkowy koszt przedmiotu – prezent zapakowany i dostarczony do miejsca zamieszkania dziecka czy szpitala lub detaliczny koszt związany ze zorganizowaniem spełnienia marzenia niematerialnego;
  • koszt dodatkowych upominków;
  • koszt przesyłki kurierskiej;
  • spersonalizowaną kartkę okolicznościową dla dziecka oraz jego rodziny;
  • koszty fundacji związane z organizacją zbiórki i realizacją marzenia.

Ponadto 5%-10% z każdej zbiórki przeznaczone zostanie na działalność statutową Fantazji, m.in. na realizację nagłych, pilnych marzeń terminalnie chorych dzieci.

Fundacja ustala ostateczną wysokość zbiórki. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty zbiórki w trakcie jej trwania, jeśli cena rynkowa przedmiotu będącego marzeniem ulegnie zwiększeniu.

Przed założeniem zbiórki rodzic przekazuje fundacji parametry przedmiotu zbiórki. Po zakończeniu zbiórki, Fundacja dokłada wszelkich starań, aby zakupić przedmiot zbiórki jak najbardziej zbliżony do ustalonego.

Podczas trwania zbiórki zmiana marzenia może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach i w uzgodnieniu z Fundacją. Po zakończeniu zbiórki marzenie podopiecznego nie może być zmienione na przedmiot o wyższej wartości.

Rodzic podopiecznego może wskazać miejsce zakupu przedmiotu tylko w uzasadnionych przypadkach.

Fundacja jest związana umowami z dostawcami.

OPŁATY 

Wpłaty stanowią darowizny, są ostateczne i nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia regulaminu operatora płatności Regulamin PayU, z którego usług korzysta darczyńca podczas dokonywania wpłaty.

Za księgowanie wpłat odpowiadają banki i inni zewnętrzni operatorzy płatności. Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że nie mamy wpływu na prawidłowość oraz moment zaksięgowania wpłaty. W zależności od wybranego kanału płatności czas księgowania może wynieść od kilku sekund do kilku dni roboczych. Nie mamy wpływu i nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty, jakie mogą powstać w przypadku niektórych wpłat, w szczególności dodatkowe koszty przewalutowania w przypadku rachunków prowadzonych w walucie obcej lub dodatkowe opłaty pobierane przez bank Darczyńcy.

Kwota wpłaty przeznaczona na zbiórkę może być widoczna publicznie, jednak zawsze można wybrać opcję wpłaty anonimowej. W tym celu nie powinno się wypełniać pola “imię i nazwisko” podczas procesu dokonywania wpłaty. W innym przypadku imię i nazwisko będzie widoczne. Po dokonaniu wpłaty można także zostawić komentarz na stronie zbiórki. Komentarze mogą być usuwane bez zgody Darczyńcy.

Wishsurfing.pl nie jest organizatorem zbiórek. Serwis jest wyłącznie narzędziem umożliwiającym Fundacji Dziecięca Fantazja organizowanie zbiórek i publikowanie ich w Serwisie, a innym Użytkownikom – dokonywanie wpłat na zbiórki. Działalność wishsurfing.pl polega na administrowaniu i stałym rozwijaniu Serwisu. Wishsurfing.pl umożliwia przekazanie wsparcia na rzecz organizatora danej zbiórki czyli Fundacji Dziecięca Fantazja, ale nie jest stroną umowy darowizny lub jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy organizatorem zbiórki, a wpłacającym. Taką stroną jest Fundacja Dziecięca Fantazja. Darowiznę można odliczyć od dochodu, a Fundacja Dziecięca Fantazja jest uprawniona do wystawienia umowy darowizny. Ponadto wpłacający ma możliwość rozliczenia się z fundacją w innej formie. W takim wypadku prosimy o kontakt z biurem.

FDF oraz Wishsurfing.pl nie pobiera dodatkowych opłat od darczyńcy:

Fundacja Dziecięca Fantazja za pośrednictwem platformy wishsurfing.pl ocenia, ma wpływ oraz kontrolę nad sposobem wydawania pieniędzy przekazanych przez darczyńców. Pełna odpowiedzialność za zgodne z prawem dysponowanie środkami zebranymi w Serwisie spoczywa na Fundacji Dziecięca Fantazja.

Fundacja Dziecięca Fantazja nie gwarantuje, że za pomocą platformy wishsurfing.pl zostanie zebrana pełna kwota oczekiwana w zbiórce ani, że w ogóle zostaną dokonane jakiekolwiek wpłaty.

W przypadku gdy została przekazana darowizna na cele statutowe FDF, bez przeznaczenia na konkretną zbiórkę, FDF może przeznaczyć ją na dowolny cel statutowy swojej działalności, a darczyńca może odliczyć ją od dochodu jeśli posiada potwierdzenie wpłaty ze swojego banku lub karty kredytowej.

JAK ZAŁOŻYĆ ZBIÓRKĘ?

W celu założenia zbiórki, dziecko należy zgłosić do Fundacji Dziecięca Fantazja, w celu weryfikacji i akceptacji. Informacje jak zgłosić dziecko i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://f-df.pl/zglos-dziecko.

Fundacja Dziecięca Fantazja spełnia marzenia dzieci, które w momencie zgłoszenia do Fundacji nie miały ukończone 19 lat. Podopiecznymi Fundacji Dziecięca Fantazja mogą być dzieci zmagające się z chorobami zagrażającymi życiu, nieuleczalnymi, wadami wrodzonymi i genetycznymi, chorobami przewlekłymi oraz niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. W przypadku zbiórek związanych z rehabilitacją do programu przyjmujemy młodzież do 24 roku życia.

PRAWA DO NASZYCH TREŚCI

Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego elementów stanowią przedmiot naszych praw i podlegają ochronie. Przykładami chronionych treści są logo, treści tekstowe, graficzne, layout, kod źródłowy strony. Wykorzystywanie takich treści w jakikolwiek sposób bez uzyskania naszej zgody jest zabronione. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek postaci Serwisu lub poszczególnych elementów jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.03.2020 r. 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.